Desolate Floret Garden (Hanafuri Series #5) Ami Suzuki

ISBN:

Published:

Paperback


Description

Desolate Floret Garden (Hanafuri Series #5)  by  Ami Suzuki

Desolate Floret Garden (Hanafuri Series #5) by Ami Suzuki
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | | ISBN: | 8.55 Mb

หลังจากกฏหมายการหามคาประเวณีไดถูกยกเลิกไปทำให หอบุปผาโรย หอนางโลมชายแหงโยชิวาระในเขตพืนทีการคาประเวณีหวนกลับมาอีกครังฟุกิ, คิโจ, คาเงโร, ชิโนบุ และ สึบากิเหลาดอกไมงดงามทังหาทีแขงกันเบงบานในรานในทีสุดกไดพบกับคูชีวิตซึงผูกพันกันอยางแนบแนนและไดMoreหลังจากกฏหมายการห้ามค้าประเวณีได้ถูกยกเลิกไปทำให้ หอบุปผาโรย หอนางโลมชายแห่งโยชิวาระในเขตพื้นที่การค้าประเวณีหวนกลับมาอีกครั้งฟุกิ, คิโจ, คาเงโร่, ชิโนบุ และ สึบากิเหล่าดอกไม้งดงามทั้งห้าที่แข่งกันเบ่งบานในร้านในที่สุดก็ได้พบกับคู่ชีวิตซึ่งผูกพันกันอย่างแนบแน่นและได้ออกไปจากหอนางโลมชะตาชีวิตของพวกเขาหลังจากหลุดพ้นออกมาจากขุมนรกจะเป็นเช่นไร?พบกับเรื่องราวของวันคืนแห่งรักอันเร่าร้อนและหอมหวานปานน้ำผึ้งได้แล้วในซีรีย์หอบุปผาโรยEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Desolate Floret Garden (Hanafuri Series #5)":


quaidelices.com

©2009-2015 | DMCA | Contact us