സമന്വയം | Samanwayam Rafal Maroky

ISBN:

Published: June 2005

136 pages


Description

സമന്വയം | Samanwayam  by  Rafal Maroky

സമന്വയം | Samanwayam by Rafal Maroky
June 2005 | | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 136 pages | ISBN: | 9.12 Mb

സവാതനതരയലബധികകു ശേഷമുളള ചില പതിററാണടുകളില കേരളതതിലെ ജനസമുദായതതിനറെ ഭാഗയ നിരഭാഗയങങളകക അസാമാനയമായ ഒരധരോതതരീകരണമുണടായി. അതിനറെ പരയാപതമായ ഒരു ചിതരം റാഫേല മാറോകകി ഈ നോവലില തെളിമയോടെ വരചചിരികകുനനു. ഒരു നമപൂതിരി കുടുംബതതിനറെയും പുലയ കുടുംബതതിനറെയും നിര... Moreസ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു ശേഷമുള്ള ചില പതിറ്റാണ്ടുകളില്‍ കേരളത്തിലെ ജനസമുദായത്തിന്റെ ഭാഗ്യ നിര്‍ഭാഗ്യങ്ങള്‍ക്ക്‌ അസാമാന്യമായ ഒരധരോത്തരീകരണമുണ്ടായി. അതിന്റെ പര്യാപ്തമായ ഒരു ചിത്രം റാഫേല്‍ മാറോക്കി ഈ നോവലില്‍ തെളിമയോടെ വരച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരു നമ്പൂതിരി കുടുംബത്തിന്റെയും പുലയ കുടുംബത്തിന്റെയും നിര്‍ഭാഗ്യങ്ങളാണ്‌ സമന്വയത്തിലെ കഥാതന്തു. താന്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന ദേശവും പരിസരങ്ങളും റാഫേല്‍ മാറോക്കിയുടെ നോവലിന്‌ പച്ചപ്പു നല്‍കുന്നു.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "സമന്വയം | Samanwayam":


quaidelices.com

©2009-2015 | DMCA | Contact us